Vyslechtěte si, co vaše školní komunita vnímá jako důležité

Zorganizujeme pro vaši školu sérii setkání pod odborným vedením, na kterých mohou žáci, jejich rodiče i učitelé otevřeně sdělovat své radosti a strasti spojené se životem ve škole.

Vytváříme prostor pro konstruktivní předávání zpětné vazby
Na setkáních má každý možnost bezpečně promluvit o tom, jaké radosti či úzkosti ve škole prožívá. Tyto vhledy mohou posloužit jako cenné podněty k tomu, kam upínat pozornost. Tato reflexe je zcela anonymizovaná, nijak ji nehodnotíme ani nesrovnáváme s jinými školami.
Rozvíjíme demokratické kompetence žáků, pedagogů i rodičů
Zapojení se do života v demokracii není otázkou talentu. Na setkáních vytváříme podmínky a prostor pro novou zkušenost s demokratickým procesem. Díky ní účastníci prožijí posílení vůle, schopností i sebevědomí potřebných pro aktivní převzetí odpovědnosti za to, na čem jim záleží.
Dáváme možnost lidem vydechnout a načerpat spolu nové síly
Každodenní běh dokáže zahltit jak děti, tak pedagogy. Setkání jsou příležitostí ke zpomalení a vzájemnému vyslechnutí. Každý má příležitost mluvit o svých potřebách a zároveň projevit snahu porozumět potřebám ostatních.
Propojujeme jednotlivce a posilujeme školní komunitu
Přestože setkání organizujeme pro jednotlivé skupiny zpravidla odděleně, povzbuzujeme k navázádí otevřeného dialogu také napříč celou komunitou včetně vedení školy.
Pomáháme školním institucím lépe fungovat
Přestože charakter setkání působí neformálně a jejich zaměření reaguje na individuální agendu účastníků, v rámci spolupráce se školou věnujeme pozornost také upevnění pozice demokratických institucí (jako Žákovský parlament nebo Školská rada) a zkvalitnění jejich fungování.
Pomáháme jednotlivcům stát se součástí změny, kterou si přejí
Účast na setkáních nepředesílá konkrétní příslib nebo závazek. Spíše je příležitostí k hledání konstrustruktivních řešení. Jednotlivce tak vybízí k převzetí vlastní odpovědnosti a iniciativy a skupiny k schopnosti sebe-organizace.

Víme, že toho máte hodně, vše vám pomůžeme naplánovat

Není třeba mít starost z přílišné časové zátěže. Setkání realizují naši průvodci. Školu pouze žádáme o určení interního koordinátora, který nám bude pomáhat s náborem účastníků a plánováním setkání. Díky grantu mu dokážeme nabídnout i finanční odměnu.

Program probíhá ve 3 kolech:

 1. kolo: podzim/zima 2022
 2. kolo: jaro 2023
 3. kolo: podzim 2023

V každém kole se uskuteční 1 až 2 setkání každé základní skupiny (Základní skupiny tvoří žáci, učité, rodiče a členové ŠR, ale jsme zcela otevření i hledání individuálních formátů reagujících na prostředí školy. Skupiny mají zpravidla 3 až 8 účastníků.)

Více detailů o tom, jaké jsou předpoklady školy pro úspěšný provoz programu a v čem spočívá role interního koordinátora se dozvíte na této stránce.

Jaké jsou předpoklady školy pro úspěšný provoz programu a v čem spočívá role interního koordinátora?

Setkání mají pevně danou strukturu, abychom společný čas využili na maximum

Celá metoda vychází z tzv. formativní evaluace. Jejím cílem není hodnotit, ale pouze popsat problém a přetavit ho do podoby relevantní příležitosti.

Jaká je role průvodce?

Naši průvodci se rekrutují z řad učitelů, lektorů, koučů a dalších profesí. Jsou pečlivě vybíráni a následně všichni procházejí rozsáhlým akreditovaným tréninkem. Všichni průvodci mají robustní zkušenost s prací ve školách a je jim poskytována pravidelná metodická podpora a supervize. 

Průvodce zajistí, aby setkání odsýpalo a účastníkům na něm bylo dobře:

 • Nikoho a nic nehodnotí, pouze klade otázky
 • Všem dává prostor se vyjádřit
 • Podporuje konstruktivní diskuzi, ale netlačí ke konkrétnímu řešení
 • Hlídá čas a strukturu procesu
Jakou formu mají setkání?

Forma je pouze doporučená, většinou ji přizpůsobíme podle potřeby:

 • Většinou vše probíhá online, je ale možné se potkat i na živo, přímo ve škole.
 • Obvyklá doba trvání je 2–3 hodiny.
 • Aby měli prostor opravdu všichni, setkání probíhají v malých skupinkách (3 až 8 účastníků)
 • Výstupy ze setkání jsou formulovány anonymně
Jaké jsou 3 hlavní části setkání?

Všechny části proběhnou buď naráz, nebo v rámci 2 navazujících setkání:

 • Volný brainstorming nápadů: pojmenování témat, která pro účastníky představují příležitost či problém.
 • Výběr tématu k řešení: z pojmenovaných témat si skupina vybere jedno, kterým se chcete dále zabývat.
 • Tzv. akční plánování: průvodce pomůže zúčastněným naplánovat konkrétní kroky, které povedou k řešení vybraného tématu.

Začněte s odolnější demokracií ve vaší škole